Projects

11 รายการ
ขอบข่ายงาน: โครงสร้างสถาปัตยกรรม
ขอบเขตของงาน: การออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมและการปรับปรุงตกแต่งบ้าน 4 หน่วย ปทุมธานี
ขอบข่ายงาน: โครงสร้างสถาปัตยกรรม M & E และ Landscape 3 หน่วย ถนนรามคำแหงกรุงเทพฯ
ขอบข่ายงาน: โครงสร้างสถาปัตยกรรม M & E และภูมิทัศน์ 175 ยูนิต รัชดาภิเษก 17 เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ
ถนนวงแหวนใต้กรุงเทพฯ โครงการมอเตอร์เวย์ระหว่างเมือง สัญญาฉบับที่ 6 และ 7 หน่วยแบริ่ง Slab ระบบระบายน้ำใต้ดินโครงสร้างยึดสะพาน
ขอบข่ายงาน: อาคารก่อสร้างออกแบบ 10 หน่วย สุราษฏร์ธานี
ขอบเขตของงาน: Warehouse House 1 ยูนิต
ขอบข่ายงาน : Earth work สมุทรปราการ
ขอบเขตของงาน: การติดตั้ง Guyed Mastand Acess Roads โครงการกรุงเทพฯ
ขอบเขตของงาน: การก่อสร้าง RC.Pipe & ถนนและ โครงการถนน cluvery
ขอบข่ายงาน: โรงงานและคลังสินค้า 3 ยูนิต โครงการสมุทรปราการ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์